Susodinta vaikystė suoluose Ir išbalintos rankos kreida. Ten berželiai alėjoje ošia Pasakyk, kas yra ta vieta? O skardžiausi balsai ten kvatoja Kartai būna be galo tylu. Ten greičiausiai rateliais bėgioja, Skaito, rašo, dainuoja kartu. Mokykla, kažkas tave vadina Antrais namais, antrais vaikų namais. Mokykla, čia dešimt metų minam Senais takais, senais tėvų takais. Mokykla, išmoko rašto meno, Skaičiuot, skaityt, rašytą paskaityt Mokykla, vaikystė čia gyvena. Klaidas ištaisom, galime čia klyst. Kas istoriją moko pažinti, Pavadinti gėlelę vardu Ir išspęsti nežinomą lygtį, Mokėt anglų ir rusų kalbų? O lietuviškai raiškiai skaityti Deklamuoti poetų eiles, Kas išmoko vaidinti ir piešti Giedot giesmes, dainuoti dainas. >

Valančiukai

Lazdijų r. Stebulių mokyklos ,,Valančiukai" dalyvavo projekte ,,Ateik ir pakviesk draugus". Buvo išvykę Vilniuje.

Dalyvavo Šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje, eisenoje Gedimino prospektu bei konferencijoje Lietuvos Respublikos Seime.

,,Valančiukai " dalyvavo Marijampolės

vyskupo Motiejaus Valančiaus  blaivystės sąjūdžio ,,Sūduvos šviesuolių keliais" ir ,,Pažink Dzūkijos kraštą"

skirtą Lietuvos 100-mečiui pažymėti renginiuose.

 

Lazdijų r. Stebulių mokyklos valančiukus pašventino Simno klebonas

Lazdijų r. Stebulių mokyklos valančiukai

Blaivybės Šaukliai arba kelias į Žmogų. Plačiau..

Valančiukai su Simno parapijos klebonu

Mokyklos bendruomenė su Simno parapijos klebonu

Lankstinuko ,,Alkoholis - nuodai tau" ruošimas.Skaityti...

,,Valančiukai'' žygiuoja po kaimus, dalija lankstinukus, skelbia blaivybės tiesas...

,,Valančiukai" projekto ,,Uždek žvakutę tiems, kurių nėra kam prisiminti" dalyviai.

Parapijos klebonas šventina Stebulių mokyklą...

Stebulių valančiukai gavo kalėdinę dovaną - kun. R. Skrinsko knygą ,,Būkime blaivūs". Dėkojame blaivybės sąjūdžio atsakingam sekretoriui Vytautui Uogelei, kuris siūlo ,,Kas pritariate blaivybės minčiai,- knygą platinkite, siųskite draugams ir organizacijoms". Stebulių valančiukai surengė tradicinį žygį į kaimus, dalino lankstinukus, skelbdami blaivybės idėjas.

V alančiukai Šventežerio vidurinės mokyklos

A tkeliavo į Stebulių pagrindinę nelauktai.

L inksmai, išradingai gyvent ir blaiviai

A tvykėliai pakvietė visus labai paprastai:

N ieko daug nežadėjo, tik draugaut, iškylaut,

Č ia Valančiaus idėjom gyvenime vadovaut.

U ž tai, kad doros keliu eit kuo daugiau vaikų.

K ad gyvenimo tiesa–blaivybė, dvasingumas būtų,

A alkoholis, narkotikai, svaigalai išnyktų, pražūtų.

I r 47 mokiniai Stebulių panoro „Eiti Lietuvos keliu“.

P irmyn, blaivybės sąjūdžio jaunoji karta!

I r ateitis priklausys jaunimui, kurio širdyje

R anda vietą meilė – Dievui, žmonėms, Tėvynei.

M okomi mylėti ne vien tik žodžiais, o darbais.

Y pač nežaloti organizmo narkotikais, svaigalais.

N e - tarti blogiui drąsiai ir augti protingais, dorais.

2010-05-26 Lazdijų rajono Stebulių pagrindinėje mokykloje įkurta valančiukų kuopelė, kurią sudaro 47 valančiukai. Naujieji blaivininkų šalininkai įžadus priėmė Alytaus rajono Simno parapijos bažnyčioje. Kuopelės vėliavą pašventino klebonas Gediminas Bulevičius.

Iš vyskupo M. Valančiaus laikų atėjusi daina Lazdijų rajono

Stebulių pagrindinėje mokykloje dainuojama taip:

(Žodžių autorė Vilija Padimanskienė)

VALANČIUKŲ HIMNAS

 

Šalia kelio, šalia kelio, šalia kelio mokykla.

Ten vaikus mažuosius savo rytą atveda mama.

Oi mamyte, pasakyki, kuo užaugs Tavo vaikai.

Mums išduok slapčiausią mintį, ko Dievulio vis prašai?

Lietuvoj saulė šviesiausia, o žvaigždžių kaip ir kelių,

Lietuva - žemė mieliausia, kur gimiau ir gyvenu.

Kad sūnelis vienturtėlis užaugt dideliu, darbščiu,

Kad vaikelis našlaitėlis neverkt ašaru graudžiu.

Oi priglauski našlaitėlį – pamotės nebemyliu.

Oi sušildyk, vasarėle, vaiką saulės spinduliu.

Oi daug meilės Tavo reikia tam, kuris yra šalia.

Dievas tam palaimą teikia, kuriam sąžinė – valdžia.

Oi šalele Lietuvėle, būk per amžius Tu laisva,

Savo trispalvę iškėlę apdainuosime Tave:

Žalias miškas, Balta jūra, o laukuos aukso kviečiai,

Žalios rūtos – mergužėlės, o berneliai - ąžuolai.

Imki knygą, laikraštėlį ir skaitykime žodžius

Tuos, kur iš širdies užrašė mums Motiejus Valančius:

,,Jogei ani wieno lasza ne walna yra gerti

Pakol neužaugs giminė degtinės skonio nepažįstanti.

Ar jau negana kiek vargom nuo girtybės pasekmių“.

O istoriją atminkim, mokykimės iš klaidų –

Reik mylėt Dievą , Tėvynę, būt doru, veikliu, blaiviu,

Nepamirškime branginti šiuos lietuviškus žodžius:

L I E T U V A, T Ė V Y N Ė, L A I S V Ė, D O R A,

D V A S I N G U M A S, B L A I V Y B Ė, M E I L Ė,

T I E S A , G E R U M A S, P AR E I G A, L A I M Ė