Susodinta vaikystė suoluose Ir išbalintos rankos kreida. Ten berželiai alėjoje ošia Pasakyk, kas yra ta vieta? O skardžiausi balsai ten kvatoja Kartai būna be galo tylu. Ten greičiausiai rateliais bėgioja, Skaito, rašo, dainuoja kartu. Mokykla, kažkas tave vadina Antrais namais, antrais vaikų namais. Mokykla, čia dešimt metų minam Senais takais, senais tėvų takais. Mokykla, išmoko rašto meno, Skaičiuot, skaityt, rašytą paskaityt Mokykla, vaikystė čia gyvena. Klaidas ištaisom, galime čia klyst. Kas istoriją moko pažinti, Pavadinti gėlelę vardu Ir išspęsti nežinomą lygtį, Mokėt anglų ir rusų kalbų? O lietuviškai raiškiai skaityti Deklamuoti poetų eiles, Kas išmoko vaidinti ir piešti Giedot giesmes, dainuoti dainas. >

Pagalba mokiniui


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisiją sudaro:

Komisijos pirmininkė - Rasa Juškauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkės pavaduotoja - Jovita Kurtinaitienė, socialinė pedagogė;

Sekretorė - Edita Kisielienė, rusų kalbos vyr. mokytoja;

Nariai:

Marijona Križinauskienė, logopedė,

Edita Juodzevičienė, specialioji pedagogė,

Asta Dainauskienė, mokytojo padėjėja,

Eglė Dainauskaitė, mokytojo padėjėja,

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

 

Psichologinės pagalbos

tarnyba

Telefonų numeris

Darbo laikas

VŠĮ ,,Lazdijų švietimo centras"

831851158

I-V

8.00-17.00

Vaikų linija www.vaikulinija.lt

116111

Kasdien

11.00-21.00

Jaunimo linija

www.jaunimolinija.lt

880028888

Visą parą

Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems

www.kpsc.lt

Nemokamas pagalbos vaikams telefonas

VGK veiklos planas 2019 m.

880060700

 

 

8 80 20002

Visą parą

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Socialinė pedagogė – Jovita Kurtinaitienė

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Antradienis      8.30 - 12.30                 13.00 - 15.00

Trečiadienis     8.30 - 12.30                 13.00 -15.00

Penktadienis    8.30 - 12.30                 13.00 - 15.00

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:

1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) - vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

3. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.

4. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.

5. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

6. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

7. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

8. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

9. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.

10. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

11. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Socialinio pedagogo veiklos planas 2019 m.


MOKYTOJO PADĖJĖJAS

Mokytojo padėjėja - Eglė Dainauskaitė      Mokytojo padėjėja - Asta Dainauskienė

Mokytojo padėjėjo darbo laikas:                Mokytojo padėjėjo darbo laikas:

Pirmadienis   13.00 - 15.00                          Pirmadienis 9.00-13.00

Antradienis     13.00 - 15.00                          Antradienis 9.00-13.00

Trečiadienis   13.00 - 15.00                          Trečiadienis 9.00-13.00

Ketvirtadienis  13.00 - 15.00                          Ketvirtadienis 9.00-13.00

Penktadienis 13.00 - 15.00                            Penktadienis 9.00-13.00

AUKLĖTOJO PADĖJĖJAS

Auklėtojo padėjėja - Eglė Dainauskaitė

Auklėtojo padėjėjo darbo laikas:

Pirmadienis 9.00 - 13.00

Antradienis 9.00-13.00

Trečiadienis 9.00-13.00

Ketvirtadienis 9.00-13.00

Penktadienis 9.00-13.00

LOGOPEDĖ

Logopedė Marijona Križinauskienė el.p.: krizinauskiene@gmail.com

Logopedės darbo laikas:

Penktadienis 9.00 – 14.45

Logopedės teikiamos paslaugos:

1. Tiria mokinių kalbą, išsiaiškina jų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, skaitymo ir rašymo problemas.

2. Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus.

3. Organizuoja mokinių grupių ir individualias sutrikusios kalbos ir kalbėjimo funkcijų lavinimo pratybas, kuriose taiko specialius darbo būdus bei metodus kalbos ir komunikacijos sutrikimams šalinti ir koreguoti.

4. Dirba pagal individualias, pogrupines, grupines mokinių sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programas.

5. Vertina, numato ir rekomenduoja tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus.

6. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl mokymo(si) negalių korekcijos ir šalinimo.

7. Nuolat palaiko ryšį su mokykloje dirbančiais specialistais bei dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedas pataria:

Skaitymo sutrikimai ir jų šalinimas

Vieni vaikai greitai išmoksta skaityti, o kitiems – sunkus kelias.

Skaitymo sutrikimai – ryškūs nukrypimai nuo vidutinių skaitymo kokybės ir efektyvumo parametrų, santykiškai nesutrikus intelektui.

Vaikas, negalintis gerai skaityti, kelia mokytojams ir tėvams rūpesčių, nes savarankiškai nepajėgia mokytis ir normaliai prisitaikyti jį supančioje aplinkoje.

Norint padėti vaikui, reikia kuo anksčiau nustatyti esamą problemą. Jau ikimokykliniame amžiuje galima pastebėti vaiko problemas:

* nesugeba užsirišti batraiščių bei užsisegti sagų;

* nesupranta prielinksnių, kurie nurodo erdvės santykius

* negali įvykdyti kelių nurodymų;

* nemoka pavadinti daiktų;

* neskiria kairės ir dešinės pusės;

* nenustato skaičių sekos.

Mokykloje:

* prieštaravimai tarp negebėjimo įgyti vienos rūšies mokyklinių žinių, gebėjimų, bet sėkmingai įgyja kitų (matematinių);

* prieštaravimas tarp realaus intelekto potencialo (normalus intelektas).

Logopedo veiklos planas 2019 m.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialioji pedagogė - Edita Juodzevičenė

Specialiosios pedagogės  darbo laikas:

Pirmadienis  13.55 - 14.40  -   10 kl.

14.50-15.35 - Konsultavimas

Antradienis    12.05 - 12.50 - 4 kl., 5 kl.

13.00 - 13.45 -  6 kl., 7 kl.

13.55-14.40 - 9 kl.

14.50-15.35 10 kl.

Specialiojo pedagogo veiklos planas 2019 m.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Sveikatos priežiūros specialistė – Eglė Gurskytė el. paštas egle0403@gmail.com

Sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas:

Penktadienis 8.00-13.45.00 ( kas antras)

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS VEIKLA

Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus:

2.1. ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;

2.2. ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;

2.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;

2.4. prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

2.5. organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;

2.6. rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;

2.7. rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;

2.8. teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais:

3.1. vykdo mokymo proceso organizavimo priežiūrą, atlieka mokymo planų, mokinių ugdymo krūvio įvertinimą;

3.2. teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę.

Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą:

4.1. kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;

4.2. dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

4.3. nustato ir koreguoja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.);

4.4. užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimą.

4.5. vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.

Teikia pirmąją pagalbą.

4.6. tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.

4.7. analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

4.8. bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

4.9. organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.

4.10. teikia pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.

4.11. dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.

4.12. rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.

4.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas kitais teisės aktais.

Sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas 2019 m.